Obchodní podmínky

Odkaz na PDF verzi

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

 www.super-home.cz

 


 1. Úvodní ustanovení


1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z prodeje zboží, ze zhotovení díla a z poskytování služeb prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.super-home.cz 

 (dále také jen „internetový obchod“).

Tyto VOP obsahují také informace, které je níže uvedený prodávající povinen sdělit kupujícímu (objednateli díla, příjemci služby) jako spotřebiteli před uzavřením smlouvy, jakož i informace o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

1.2.
Za prodej zboží dle těchto VOP se považuje také zhotovení díla a poskytnutí služby. Zbožím se dle těchto VOP rozumí také dílo a služba. Kupní smlouvou se dle těchto VOP rozumí také smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí služby. Prodávajícím se dle těchto VOP rozumí také zhotovitel a poskytovatel služby. Kupujícím se dle těchto VOP rozumí také objednatel a příjemce služby.


1.3.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost SMART MEDIA SYSTEM s.r.o., IČO 030 18 521, se sídlem Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226488, tel. +420 771 154 255, e-mail: info@super-home.cz. Místem plnění a místem osobního odběru zboží je sídlo prodávajícího.


1.4.
Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.


1.5.
Kupující svůj souhlas s VOP projeví tak, že při objednávce zboží v internetovém obchodu odklikne, že s VOP souhlasí. Souhlasem s VOP kupující potvrzuje, že si VOP prostudoval, jejich obsahu rozumí a jsou pro něj závazné.

 

1.6.     +Prodávající se zabývá zejm. prodejem designových doplňků do interiérů a zakázkovou výrobou (zejm. s motivy či fotografiemi dodanými kupujícím) tapet (fototapet), fotoobrazů, podsvícených obrazů, magnetů, fotorámečků, nástěnných hodin, samolepek a dalších interiérových doplňků, a dále potiskem tematických triček a textilií. Prodávající poskytuje i sjednané činnosti spojené se zakázkou, např. nalepení tapet vyrobených na zakázku apod.

 

1.7. Další sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká například smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu zálohy na kupní cenu před převzetím zboží kupujícím;
 3. nejsou uzavírány smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. nejsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou;
 5. ceny zboží a služeb (včetně i bez DPH) včetně celkové ceny jsou uváděny při objednávání zboží na e-shopu, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. způsob platby, způsob a čas dodání je vždy uveden na e-shopu při objednání zboží nebo je uveden v e-mailové zprávě prodávajícího při komunikaci s kupujícím;
 7. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i další práva a povinnosti s tím spojená, jsou uvedeny dále, zejména v čl. 3. VOP;
 8. prodávající nedodává digitální obsah;
 9. existence, způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížnosti spotřebitelů vč. údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, je uveden v čl. 10 VOP.

 1. Uzavření smlouvy


2.1.
Kupující je povinen objednávat zboží výlučně prostřednictvím objednávky vygenerované na webových stránkách internetového obchodu. Před odesláním objednávky je vygenerován náhled celé objednávky, a tím je kupujícímu umožněna kontrola zadaných údajů. Objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu sedmi dnů od odeslání objednávky. Potvrzením objednávky spotřebitel bere výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.


2.2.
Objednávka je po doručení prodávajícímu uložena za účelem jejího dalšího zpracování a realizace zakázky. Kupující má možnost se zaregistrovat v internetovém obchodě, a tím získat přístup do svého profilu. V tomto profilu mu je umožněno aktualizovat či opravit své osobní údaje (zejména kontakty), nahlížet do historie objednávek (vč. aktuální objednávky) a vytisknout si objednávku včetně těchto VOP a sledovat průběh realizace zakázky. Zasláním objednávky kupující současně vyjadřuje výslovnou žádost, aby poté, co bude kupujícímu zasláno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky, a zaplacena celá záloha na cenu zboží (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), započal prodávající ihned s výrobou zakázky (a je-li se zakázkou spojeno i poskytnutí služby, aby prodávající započal ihned s poskytnutím služby), tj. aby se tak stalo již před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že je-li kupujícímu poskytována služba, zaniká poskytnutím plnění kupujícímu jeho právo odstoupit od uzavřené smlouvy (viz též čl. 3 VOP).


2.3.
Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v českém jazyce. Jiný jazyk je možno užít pouze na základě dohody s prodávajícím.


2.4.
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy, nýbrž pouze potvrzením o doručení objednávky. Za přijetí návrhu prodávajícím a uzavření řádné kupní smlouvy je považováno zaslání potvrzení o přijetí objednávky a zahájení realizace zakázky odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo přímo odeslání zboží prodávajícím kupujícímu. Předpokládaný termín dodání zboží je sedm dnů, pokud není přímo u konkrétního zboží uveden jiný údaj.


2.5.
Součástí potvrzení objednávky může být grafický návrh zboží. V tomto případě je kupující povinen se vyjádřit ke grafickému návrhu nejpozději do sedmi dnů od jeho obdržení. Nedojde-li vyjádření kupujícího ke grafickému návrhu prodávajícímu nejpozději osmý den po jeho odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, považuje se kupní smlouva (objednávka) za zrušenou. O dobu mezi doručením a schválením grafického návrhu se prodlužuje doba, po kterou je kupující vázán objednávkou, jakož se o ni posouvá i předpokládaný termín dodání zboží. Prodávající neručí za drobné odchylky barevnosti dané nastavením při tisku. Kupující bere na vědomí, že při náhledu na různých monitorech dochází k barevnému posunu, a proto rozdíl v barevnosti mezi náhledem na monitoru a vlastním provedení zboží není vadou zboží. Kupující požadující dodržení přesné barvy má možnost požádat o kontrolní nátisk, který je zpoplatněn dle aktuálního ceníku prodávajícího. Nátisk je v tomto případě k dispozici v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.


2.6.
O zahájení výroby zboží bude prodávající informovat kupujícího.


2.7.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky a pro další komunikaci s prodávajícím nese kupující ze svého.

 

2.8.

Kupující objednáním zakázky, která spočívá v natištění obrazové předlohy dodané kupujícím na jiný materiál (věc), současně potvrzuje, že neporušuje autorská práva třetí osoby. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv k autorským dílům (zejm. fotografiím, obrázkům apod.) tím, že na žádost kupujícího natiskne na určitý materiál (fotoobraz, tapetu, hrnek, hodiny apod.) kupujícím dodanou obrazovou předlohu. Vznikne-li však prodávajícímu povinnost zaplatit třetí osobě z důvodu porušení autorských práv třetí osoby (či hromadného správce autorských práv) určitou peněžitou částku, je takovou částku povinen prodávajícímu na jeho výzvu zaplatit kupující.

 


 1. Odstoupení spotřebitele od smlouvy


3.1.

Spotřebitel nemůže (dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno (upraveno) podle požadavků spotřebitele nebo pro jeho osobu. Tímto zbožím je vždy tiskovina, fototapeta, samolepka, fotoobraz, podsvícený obraz, magnet, fotorámeček, tričko, textilie, nástěnné hodiny, samolepka, designovaný doplněk a dalších interiérový doplněk nebo jiný předmět, který má být vyroben pro kupujícího na zakázku (např. s motivy či fotografiemi dodanými kupujícím), podle jím zadaných rozměrů nebo s jím požadovanými úpravami apod.

 

3.2.
Nejde-li o případ uvedený výše v bodě 3.1. a o případ, že kupujícímu byla služba již podle uzavřené smlouvy prodávajícím poskytnuta, má kupující, který je spotřebitelem a učinil objednávku prostřednictvím komunikace na dálku (zejm. e-mailem nebo na e-shopu) nebo uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li si spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

 

3.3.
Spotřebitel, který se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen tak učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví tohoto poučení, (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty /e-mailem/ na e-mailovou adresu uvedenou výše v odst. 1.3. VOP). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (není to však jeho povinností), který se nachází ZDE na internetových stránkách prodávajícího a který vyplní vč. čísla objednávky, pokud bylo číslo přiděleno a spotřebiteli oznámeno.

 

3.4.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které prodávající na základě smlouvy přijal od spotřebitele, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení plateb je prodávající povinen použít stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Po dohodě se spotřebitelem mohou být peněžní prostředky vráceny i jiným způsobem. Přijaté peněžní prostředky může prodávající vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.Zboží je spotřebitel povinen zaslat do sídla společnosti nebo jej tam osobně předat.


3.5.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

3.6.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a dále také náklady na navrácení zboží v případě, že toto zboží nemůže být navráceno pro svou povahu běžnou poštovní cestou; výše těchto nákladů bude vyplývat ze způsobu doručení zboží.


3.7.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající nárokovat u kupujícího náhradu škody.


3.8.
Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn od smlouvy odstoupit na základě zákonného oprávnění určeného pro spotřebitele.


 1. Doprava


4.1.

Náklady na dopravu (především poštovné u zásilek zasílaných poštou) a balné ve výši dle ceníku uvedeného na webových stránkách internetového obchodu hradí kupující. Způsob dopravy si volí kupující při objednání zboží. Jde-li však o atypickou dopravu (např. dopravu zakázky větších rozměrů), hradí kupující cenu dopravy určenou dopravcem.

 

4.2.

Kupující musí reklamaci poškození (tzn. také zničení) zboží při přepravě provést písemně (tj. také e-mailem) do jednoho pracovního dne od dodání zboží. Poruší-li kupující svou povinnost dle předchozí věty, nemá kupující žádná práva z vad zboží vzniklých jeho poškozením při přepravě. Dopravci totiž reklamaci poškození zboží při přepravě starší dvou pracovních dnů dle svých podmínek neuznávají, a prodávající potřebuje alespoň jeden pracovní den na řádné uplatnění tohoto práva u dopravce.


 1. Platební podmínky


5.1.
Kupující je povinen před zahájením výroby zakázkového zboží (obrazy, tapety, samolepky, hodiny atd.) uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 100 % kupní ceny (a příslušné DPH), pokud není v konkrétním případě sjednáno něco jiného, a to nejpozději do osmi dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak. Úhrada zálohy je možná pouze bankovním převodem, platební kartou prostřednictvím internetové platby nebo hotově v sídle společnosti. Doplatek kupní ceny, pokud je sjednáno jeho zaplacení, je možné uhradit bankovním převodem, v případě zaslání na dobírku při převzetí poštovnímu doručovateli nebo na poště (popř. kurýrovi), v případě osobního převzetí zboží je možná úhrada v hotovosti. U skladového zboží, které není zakázkovou výrobou, je kromě platby předem možná i platba na dobírku.


5.2.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH v aktuálně platné sazbě.


5.3.
Dokud kupující nezaplatí zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen započít s výrobou zboží ani není povinen dodat zboží kupujícímu. Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží či zálohy na cenu zboží. Nezaplatí-li kupující cenu zboží či zálohu na cenu zboží ani do 15 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva (objednávka) se považuje za zrušenou marným uplynutím této lhůty, nesjednají-li strany jinak.

 

5.4.

Nepřevezme-li kupující zboží nebo neposkytne-li součinnost potřebnou pro doručení zboží nebo uvede-li v objednávce nesprávné doručovací údaje (a k doručení z toho důvodu nemůže dojít), je povinen zaplatit prodávajícímu celou cenu zakázky a cenu dopravy. Je-li zboží doručováno opakovaně, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také cenu následné dopravy zboží, jakož i další případné náklady spojené s doručováním zboží zpět k prodávajícímu v případě, že se zboží nepodaří ze shora uvedených důvodů doručit na adresu uvedenou kupujícím.


 1. Práva z vadného plnění v případě, kdy kupující není spotřebitelem


6.1.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.


6.2.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy,

a to za dále uvedených podmínek.

 

6.3.
Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do 10 dnů, a to v jeho sídle nebo provozovně. Pro oznámení vad může kupující užít také elektronickou komunikaci a zaslat oznámení prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1.3. těchto VOP. Současně s oznámením vzniku vady uvede kupující, jaké shora uvedené právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


6.4.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo pouze na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit nebo je vada neodstranitelná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


6.5.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

6.6.
Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


 1. Práva z vadného plnění v případě, kdy je kupujícím spotřebitelem


7.1.
Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 4. d) a vedle ujednaných vlastností zboží:
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

7.2.
Kupujícímu náleží práva z vad zboží (díla) dle § 2165 a násl. občanského zákoníku. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví, do 2 let od převzetí zboží. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Vytkl-li kupující vadu zboží oprávněně, po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, neběží doba 2 let pro vytknutí vady.

 

7.3.

Kupující může vadu zboží uplatnit u prodávajícího (jeho údaje jsou uvedeny v úvodu těchto VOP).  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě informaci o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

7.4.

Má-li zboží vadu, může kupující u prodávajícího požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady zboží nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

7.5.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Kupující je povinen zboží po odstranění vady převzít. Nepřevezme-li kupující v přiměřené době (tj. do 5 dnů) poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za jeho uskladnění ve výši obvyklé.

 

7.6.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, který kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu, co zboží obdrží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupujícímu platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo jeho část.

 

7.7.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i příp. provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 

 

 

 

 

 


7.8.
Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

 

7.9.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, se ustanovení uvedená výše v tomto článku nepoužijí.


 1. Ochrana osobních údajů


8.1.
Ochrana osobních údajů je popsána v samostatném dokumentu (příp. dokumentech) zveřejněným na internetových stránkách prodávajícího, a to v části označené jako ochrana osobních údajů nebo GDPR.


 1. Omezení či přerušení internetového obchodu


9.1.

Prodávající je oprávněn omezit či přerušit provoz internetového obchodu, a to zejména z důvodu běžné údržby systému, technických obtíží či z jiných vážných důvodů. Prodávající v takovém případě, bude-li to možné, oznámí prostřednictvím internetového obchodu plánovaný výpadek alespoň 1 hodinu předem (postačí, pokud bude na webových stránkách internetového obchodu taková informace zobrazena).


9.2.

Kupující nemá nárok na jakoukoliv náhradu újmy vůči prodávajícímu způsobenou omezením či přerušením internetového obchodu, ať již k němu došlo z důvodu běžné údržby, v důsledku technických obtíží či z jiných vážných důvodů.


 1. Společná a závěrečná ujednání


10.1.

Se stížnostmi a návrhy na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se může kupující, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci IČO 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem a zakoupil zboží přes internet, má právo se v případě sporu s prodávajícím obrátit také na Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

10.2.

Tyto VOP, každá jednotlivá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím (kupní, o dílo nebo o poskytnutí o služby) a veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě takové smlouvy nebo s ní související nebo vzniklé při jejím plnění nebo související s takovém plněním, jakož i jakékoliv jiné právní vztahy prodávajícího a kupujícího, u nichž je možná volba práva, se řídí právním řádem České republiky.10.3.

Prodávající má právo jednostranným úkonem měnit tyto VOP. Oznámení o změně podmínek se děje uveřejněním na webových stránkách internetového obchodu. Tyto VOP se nevztahují na smlouvy, které byly uzavřeny již v době účinnosti předchozí verze VOP.

 

10.4.

Přílohou těchto VOP je Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.


10.4.

Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2023.